dcache library

Classes

Cache<K, V>
CacheEntry<K, V>
LfuCache<K, V>
LruCache<K, V>
SimpleCache<K, V>
SimpleStorage<K, V>
Storage<K, V>

Typedefs

LoaderFunc<K, V>(K key, V oldValue) → V