تاریخ شمسی برای دارت و فلاتر

تبدیل تاریخ میلادی به شمسی به وسیله این کتابخانه قادر هستید که تاریخ های میلادی را به شمسی و بلعکس تبدیل کنید در بروز رسانی های بعدی مواردی بیشتری به کتاب خانه اضافه خواهند شد

استفاده از کتاب خانه

چند مثال ساده

import 'package:PersianDate/PersianDate.dart';

main() {
 PersianDate date = PersianDate.pDate();
 
  // برای برگرداندن تاریخ جاری به صورت شمسی
 print("${date.now("yyyy-m-dd h:n:ss")}");
 print("${date.now()}"); // استفاده از فرمت پیش فرض
 // فرمت تاریخ را میتوانید با توجه به نیاز خود تغییر دهید فقط توجه کنید که حتما مواردی که نیاز دارید جزو ثابت های اصلی باشند
 
 
 // برگرداندن یک تاریخ خاص از سال میلادی
  var Gdate = new DateTime(1989,08,21);
  print("${date.parse(Gdate.toString(),"/")}"); // اگر جدا کننده قرار داده نشود به صورت یک لیست بر میگرداند
  print("${date.parse(Gdate.toString())}"); // 
 
 // با فرمت دلخواه
 print("${date.parseToFormat(Gdate.toString())}");
 print("${date.parseToFormat(Gdate.toString(),"yyyy-m-dd h:n:ss")}");
 
   // تبدیل تاریخ شمسی به میلادی اگر جدا کننده نداشته باشه به صورت یک لیست بر میگرداند
print(date.jalali_to_gregorian(1397, 09, 12));

 // مواردی که میتوانید با فراخوانی دریافت کنید.
 print(date.isHoliday); // روز تعطیل است یا خیر
 print(date.weekdayname); // نام روز
 print(date.monthname); // نام ماه
  print(date.year); // سال 
  print(date.month); // ماه
  print(date.day); // روز
  print(date.hour);// ساعت
  print(date.minute);// دقیقه
  print(date.second);// ثانیه
  print(date.millisecond); // میلی ثانیه
  print(date.microsecond);// میکرو ثانیه
  
 
 }

کلید فرمت های که میتوانید استفاده کنید

yyyy // 4 عدد سال

yy // 2 عدد سال

mm // 2 عدد ماه اگر ماه تک رقمی باشد 0 در اول ان قرار میدهد

m // 1 عدد ماه اگر ماه تک رقمی باشد 0 قرار نمیدهد

MM // ماه به صورت حروفی کامل

M // ماه به صورت حروفی کوتاه

dd // روز به صورت 2 عددی

d // روز به صورت تک رقمی برای روز های زیر 10

w // عدد هفته از ماه را بر میگرداند

DD // نام روز

D // نام روز

hh // ساعت با دو رقم اگر ساعت تک رقمی باشد 0 ابتدای عدد قرار میدهد فرمت 12 ساعته

h // ساعت با تک رقم فرمت 12 ساعته

HH // ساعت با 2 رقم فرمت 24 ساعته

H // ساعت با تک رقم فرمت 24 ساعته

nn // نمایشه دقیقه به صورت دو رقمی

n // نمایشه دقیقه به صورت تک رقمی

ss // نمایش ثانیه دو رقمی

s // نمایش ثانیه تک رقمی

SSS // نمایش میلی ثانیه

S // نمایش میلی ثانیه

uuu // نمایش میکرو ثانیه

u // نمایش میکرو ثانیه

am // نمایش وقت به صورت کوتاه

AM // نمایش وقت به صورت کامل

گزارش اشکال

در صورت وجود هر گونه مشکل از طریق ایمیل زیر با ما در میان بگذاریدj.zobeidi89@gmail.com.

Libraries

persian_date
Javad Zobeidi [...]