تاریخ شمسی برای دارت و فلاتر

تبدیل تاریخ میلادی به شمسی به وسیله این کتابخانه قادر هستید که تاریخ های میلادی را به شمسی و بلعکس تبدیل کنید در بروز رسانی های بعدی مواردی بیشتری به کتاب خانه اضافه خواهند شد

استفاده از کتاب خانه

چند مثال ساده

افزودن پارس تاریخ مشخص و دریافت اطلاعات ان بجای تاریخ فعلی

import 'package:PersianDate/PersianDate.dart';

main() {
 
 PersianDate persianDate = PersianDate(gregorian: "1989-01-29");
 //PersianDate persianDate = PersianDate(gregorian: "1989-01-29");
  print("Now ${persianDate.getDate}");
  print("Now ${persianDate.now}");
  print(persianDate.hour);
  print("year ${persianDate.year}");
  print("isHoliday ${persianDate.isHoliday}");
  print("isHoliday ${persianDate.weekdayname}");
  print(persianDate.monthname); // نام ماه
   print(persianDate.month); // ماه
   print(persianDate.day); // روز
   print(persianDate.hour);// ساعت
   print(persianDate.minute);// دقیقه
   print(persianDate.second);// ثانیه
   print(persianDate.millisecond); // میلی ثانیه
   print(persianDate.microsecond);//
   
 
 // برگرداندن یک تاریخ خاص از سال میلادی
  var Gdate = new DateTime(1989,08,21);
  print("${persianDate.parse(Gdate.toString(),"/")}"); // اگر جدا کننده قرار داده نشود به صورت یک لیست بر میگرداند
  print("${persianDate.parse(Gdate.toString())}"); // 
 
 // با فرمت دلخواه
 print("${persianDate.parseToFormat(Gdate.toString())}");
 print("${persianDate.parseToFormat(Gdate.toString(),"yyyy-m-dd h:n:ss")}");
 
   // تبدیل تاریخ شمسی به میلادی اگر جدا کننده نداشته باشه به صورت یک لیست بر میگرداند
print(persianDate.jalaliToGregorian(1397, 09, 12));

  
 }

کلید فرمت های که میتوانید استفاده کنید

yyyy // 4 عدد سال

yy // 2 عدد سال

mm // 2 عدد ماه اگر ماه تک رقمی باشد 0 در اول ان قرار میدهد

m // 1 عدد ماه اگر ماه تک رقمی باشد 0 قرار نمیدهد

MM // ماه به صورت حروفی کامل

M // ماه به صورت حروفی کوتاه

dd // روز به صورت 2 عددی

d // روز به صورت تک رقمی برای روز های زیر 10

w // عدد هفته از ماه را بر میگرداند

DD // نام روز

D // نام روز

hh // ساعت با دو رقم اگر ساعت تک رقمی باشد 0 ابتدای عدد قرار میدهد فرمت 12 ساعته

h // ساعت با تک رقم فرمت 12 ساعته

HH // ساعت با 2 رقم فرمت 24 ساعته

H // ساعت با تک رقم فرمت 24 ساعته

nn // نمایشه دقیقه به صورت دو رقمی

n // نمایشه دقیقه به صورت تک رقمی

ss // نمایش ثانیه دو رقمی

s // نمایش ثانیه تک رقمی

SSS // نمایش میلی ثانیه

S // نمایش میلی ثانیه

uuu // نمایش میکرو ثانیه

u // نمایش میکرو ثانیه

am // نمایش وقت به صورت کوتاه

AM // نمایش وقت به صورت کامل

گزارش اشکال

در صورت وجود هر گونه مشکل از طریق ایمیل زیر با ما در میان بگذاریدj.zobeidi89@gmail.com.

Libraries

persian_date

Dart

dart:ui
Built-in types and core primitives for a Flutter application. [...]

Core

dart:async
Support for asynchronous programming, with classes such as Future and Stream. [...]
dart:collection
Classes and utilities that supplement the collection support in dart:core. [...]
dart:convert
Encoders and decoders for converting between different data representations, including JSON and UTF-8. [...]
dart:core
Built-in types, collections, and other core functionality for every Dart program. [...]
dart:developer
Interact with developer tools such as the debugger and inspector. [...]
dart:math
Mathematical constants and functions, plus a random number generator. [...]
dart:typed_data
Lists that efficiently handle fixed sized data (for example, unsigned 8 byte integers) and SIMD numeric types. [...]

VM

dart:io
File, socket, HTTP, and other I/O support for non-web applications. [...]
dart:isolate
Concurrent programming using isolates: independent workers that are similar to threads but don't share memory, communicating only via messages. [...]